إنتقال للمحتوى


صورة
* * * - - 7 صوت

NBDE : part 1 & 2


 • قم بتسجيل الدخول للرد
67 رد (ردود) على هذا الموضوع

#11 osamasp

osamasp

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: مكافح

تاريخ المشاركة 04/01/2011 - 11:38السلام عليكم مشكووووور أخوي الله يزيدك علم بإذن الله
#12 أبو مروان

أبو مروان

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: لا مزاج

تاريخ المشاركة 04/01/2011 - 22:20شكرًا لكم جميعًا على المرور , والله يقدرنا على تقديم المفيد بإذنه
#13 زهرة غزة

زهرة غزة

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: مكافح

تاريخ المشاركة 24/02/2011 - 20:50Group I

1.The action of the Hawley appliance is mainly
a) intrusion
:copy: tipping
c) bodily movement

2. A light force applied to the periodontal ligament during orthodontic treatment is considered
a. intermittent
b. direct
c. continous
d. indirect

3. The fluoride concentration in most dentifrices range from
a. 1-5ppm
b. 900-1500ppm
c. 450-700ppm
d. 4000-6000ppm

4. Why is the surgical stent required for an immediate denture?
a. to give an idea of the anatomy of the region
b. prevent hematoma
c. to determine occlusion

5. Which tooth will the matrix band be a problem with when placing a two surface amalgam?
a. mesial on maxillary first molar
b. distal on maxillary first premolar
c. mesial on maxillary second premilar
d. distal on mandibular first molar

6. When do you do serial extraction?
a. for space deficiency in mandibular anterior region
b. for space deficieny in mandibular posterior region
c. for space deficiency in maxillary anterior region
d. for space deficiency in maxillary posterior region

7. On what surface of the tooth is there deposition of F
a. smooth surface
b. pits
c. fissures

8. Organism implicated on causing severe spreading abscesses include
a. Fusobacterium
b. Campylobacter
c. Enterococci
d. Bacteroides

9. A periodontal exam of a patient referred for endodontic treatment
a. there is an inward flow of fluid
b. there is an outward flow of fluid
c. there is no fluid

10. You fit a new completed denture and the patient complains of cheek biting, what would you do
a. grind buccal of lower teeth
b. gring buccal of upper teeth
c. grind lingula of lower teeth
d. grind lingula of upper teeth

11. When doing an endo treatment you hit a ledge, what are you going to do?
a. use smaller instrument and get beyond the ledge
b. fill as far as you have reamed
c. use a small round bur and remove the ledge
d. continue working gently to eliminate the ledge

12. A patient with new denture can not make the "S" and "TH" sound, what is the problem?
a. extensive vertical overlap
b. incisors placed too far
c. incisors placed too far lingually

13. What composite should ideally be used for a class 5
a. microfil because it is pollished better
b. microfil because it is stronger
c. hybrid because it is polished better
d. hybrid because it is stronger

14. What would you warn patient about who is taking birth control pills and required Penicillian
a. penicillin decrease effectivenes of birth control pill
b. birth control pill decrease effectiveness of penicillian
c. they may develop allergy

15. What radiograph would you prescribe for a young patient who has no caries and where the molar teeth are contacting each other?
a. BW and occlusal
b. FMS
c. pan
d. pan and ceph

16. How far should implants be placed from one another
a. 3mm
b. 4mm
c. 5mm
d. 7mm

17. In what part of the mouth are ****stases seen most frequently
a. mandible
b. lateral border of tongue
c. palate
d. floor of the mouth

18. What is the complication of up righting molar
a. move distally and extrudes
b. a class 3 molar relationship can develop
c. class 2 molar relationship can develop

19. When will the BULL rule be utilized with the selective grinding
a. working side
b. balance side
c. protrusive movement
d. all of the above

20. What can make porcelain crown lighter
a. value
b. chroma
c. hue

21. Which of the following are effects common to pentobarbital, diazepam and meperidine
a. amnesia and skeletal muscle relaxation
b. anticonvulsant and hypnotic
c. analgesia and relief of anxiety

22. Pan showing radiolucency going inferior over the body of mandible close to the angle. Informed the patient was involved in an accident. Identify the radiolucency
a. pharyngeal airspace
b. fracture
c. artifact-retake radiograph

23. After opening the flap buccally in the maxillary premolar area, how will you suture it
a. interrupted
b. intermittent
c. matttress

24.Fracture of a rest of a chromium cobalt denture is due to
a. over-finish and polish
b. inadequate occlusal preparation

25. In office bleaching changes the shade through all except
a. dehydration
b. etching tooth
c. oxidation of colorant
d. surface demineralization

26. The lingual root of maxillary first molar radiographically appears mesial to the mesiobuccal root because the cone was directed from
a. mesial
b. distal
c. superior
d. inferior

27. You fit new completed denture and the patient complains of cheek bite, what will you do?
a. grinding buccal of lower teeth
b. grinding buccal of upper teeth
c. grinding lingual of lower teeth
d. grindinging lingual of upper teeth

28. Probing depth differs depending on
a. inflammation of the tissue
b. force used for probing
c. if probing depth decrease, it may be due to reduction of inflammation and swelling, not due to real regain of attachment

29. If during the root canal treatment, the dentist breaks the apical seating and extrude the file over the foramen
a. fill the canal with a master file of a larger number then master cone
b. increase the size of the file and re-create a new apical seal and then fill with the master cone of that size
c. try to fill in as many Gutta percha points as possible
d. use canal medication instead of filling

30. If removal of torus must be performed to a patient with full-mouth dentition, where shouldthe incision be made?
a. right on the top of the torus
b. at the base of the torus
c. midline of the torus
d. from the gingival sulcus of the adjacent teeth

31. After implant placement, an edentulous patient should
a. avoid wearing anything for 2 weeks
b. immediately have healing abutments placed over the implants
c. should wear an immediate denture to protect the implant sites

32. After perio surgery, the re-attachment can happen
a. as soon as in a week
b. to the dentin or cementum

33. There are more detached plaques within supragingival plaques that subgingival plaques. The detached plaques within subgingival area are the ones that are more toxic to tissue than attached plaques
a. both statements are correct
b. the first statement is correct but not the second
c. the first statement is wrong, but the second statement os correct
d. both statement are wrong

34. TMD patients usually have
a. psychosis
b. antisocial tendecy
c. Schizotypical character
d. drug abuse

35. Why is z-plasty preferred over diamond technique for frenum detachment
a. less scar contraction
b. easier in terms of technique
c. less incision needed, no suture needed

36. What is the purpose of leveling the curve of Spee
a. correct open bite
b. correct deep bite
c. correct angulation of the teeth
d. change arch diameter

37. Palatal expansion device does not need a labial bow because
a. labial bow is not rigid enough
b. labial bow would limit the expansion effect
c. labial bow is not functional in this case

38. What happens with intercanine distance after mixed dentition
a. increased
b. decreased
c. stable, no change

39. Upper limb IV injection, the most likely problem is
a. Phlebitis
b. intra-arterial injection
c. vascularbreakage

40. Which of the following materials is very hard to remove from patient's mouth
a. alginate
b. polyether
c. polysulfide
d. silicone

41. The best and the most effective way to remove stained mottled enamel
a. home bleaching
b. microabrasion technique
c. office bleaching
d. walking bleaching

42. The following have additive action for each component when used together, except for one, what is the exception
a. Atropine+glycopyrolate (anticholinergic)
b. aspirin acetaminophen
c. penicillin tetracycline

43. patients who have nausea and vomit during N2O sedation usually
a. are allergic to N20
b. inhale too high concentration of N20
c. eat a big meal right before the proceudre

44. Ataxic epilepsy patients - what are their most common dental problem
a. adontia
b. malocclusion
c. trauma
d. gingival hyperplasia due to medication

45. Porcelain veneer - what is the most important advantage compared with porcelain venee, what is the most important advantage of resin veneer
a. esthetic
b. cost
c. tooth preservation

46. Compared with class II plaster, which one of the following is NOT the characteristics of die strength
a. better compression strength
b. better tensile strength
c. require less water
d. higher expansion

47. Which of the followings is not an advantage of resin based GIC over water based GIC?
a. better fluoride released
b. better bonding
c. better esthetic
d. easier for manipulation

48. What is the characteristic of an implant that would change bony resorption pattern
a. intaosseous integration
b. integrate with bone

49. What are the reccommended numbers of implants for complete edentous patients
a. maxilla 1 mandibular 1
b. maxilla 3 mandibular 2
c. maxilla 6 mandibular 4
d. maxilla 8 mandibular 6

50. Apically positioned flap is almost impossible to perform on
a. maxillary buccal area
b. maxillary lingual area
c. mandibular lingual area
d. mandibular buccal area

51. In order to increase the success rate of treating local juvenile periodontitis, what should be done
a. combine usage of systemic antibiotic
b. local antibiotic treatment
c. use of chlorhexidine

52. Which feature provide the BOND onlay the most retention

Group II

1.Contaminate sharps must be handled in such ways except for
a.The container must be labeled
b.The container has a ****l case
c.The container has to be non puncturable
d.The container must be closable.

2.Which of the condition would delays a dentist decisions of taking FMX
a.Pregnancy
b.Patient receiving radiothery next week
c.Patient had CT last week
d.Patient had FMX 6 months ago.

3.Probing depth differs depending on
a.Inflammation of the tissues.
b.Force used for probing
c.If probing depth decreases due to reduction of inflammation and swelling not due to real regain of attachment

4.Tissue conditioner is used for treating
a. Inflammatroy papillary hyperplasia
b. Epulis fissuratum
c.Traumatised mucosa
d.Rocking denture stabilization

5.If during recall patient who wear RPD the dentist finds that the indirect retainer and the rest would be lifted if he press on the edentulous area of the RPD, what should the dentist do
a. tell the patient he needs new denture
b. relining of the denture
c.occlusal adjustment

6.When should a posterior crossbite be corrected
a.asap
b. wait untill permanent dentition has fully developed
c.during late mixed dentition
d.during early mixed dentition

7.Which of the following is not the effect of epinephrine
a. Increase H.R
b. Increase BP
c.bronchoconstriction
d.vasoconstriction

8.What is the definition of total anterior facial height on Ceph
a.nasion- menton
b.A-B
c. A-menton
d. ANS- menton

9.What happens if there is premature exfoliation of mandibular primary canine
a.need space maintainer
b.shift midline to affect side
c.mandibular incisors move distally and lingually
d.decrease in arch lenght

10.What happens with intercanine distance after mixed dentition
a. increase
b.decreased
c. no change

11.Asprin stops pain by
a. stopping the unpward transduction of pain signal in the spinal cord
b.interfere with signal intrepretation in the CNS
c. stopping the local signal production and transduction
d.stopping the signal transduction in the cortex

12.The following have additive action for eac component when used together excpet for one.what is the exception
a. atropine -glycopyrolate anticholinergic
b.penicilline- tetracycline
c.asprin -acetaminophen

13.In order to increase the success rate of treating local JP what should be done
a. combine systemic antibiotic
b.use chlorhexidine
c.local antibiotic treatment

14.Which feature provide the BOND onlay the most retention?

15.The % of specific LA which is present in the base form when injected in the tissue whose pH is 7.4 inversely proportional to the pKa of that agent
a.onset if faster, duration is longer
b.onset is slower ,duration is lolnger
c.duration same onset is slower
d.onset and duration same

16.which of the injections is most likely to have positive inspiration
a. IA 10-15%
b.akisino
c.infraorbital
d.gowgate 2%
e.mental nerve

17.what is the most definite way to distinguish amelloblastoma from OK
a.smear cytology
b.reactive light microscopy
c.reflective microscopy

18.dentist who uses 5- HEMA for clinical situations most likely exp which of the following conditions for the clinician
a.contact dermatitis
b.anaphylaxis
c.artus reaction
d.arthritis
e.delayed hypersensitivity

19.what was done wrong that the resin teeth wont stay in the resin denture base
a. wax got in between during processing
b.there is no loocking system
c.retentive holes are not big enough

20.which field of the following can be a speciality according to ADA
a.public health
b.geriatric dentistry
c.hospital dentistry
d.cosmetic dentistry

21.which kind of patients cannot be treated with B blocker as antiarrithymic medication
a. patients with angina
b.patients with HTN
c.patients with COPD
d.patients with astham


22.due to the mesial concavity of the max 1st PM prior to condensation of the amalgam the tooth is best prepared with
a. wedge only
b.matirx only
c.no wedge or matrix
d.custom made wedge and matrix

23. radiographically you see widening of PDL around all teeth .what is your early diagnosis
a.earlist sign of osteosarcoma
b. sclreoderma
c.hyperparathyroidism
d.fibroius dysplasia

#14 Dr.kossay

Dr.kossay

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: رائق

تاريخ المشاركة 25/02/2011 - 14:09الله يعطيكي العافية
أسئلة مهمة
عاشت الأيادي
#15 زهرة غزة

زهرة غزة

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: مكافح

تاريخ المشاركة 25/02/2011 - 20:41شكرا على مرورك
#16 Dr. Abdulaziz

Dr. Abdulaziz

  مستشار

 • ـ.إدارة
 • صورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرة

  أستاذ مشارك

المزاج الحالي: رائق

تاريخ المشاركة 26/02/2011 - 02:04:copy:
#17 د.أميرة

د.أميرة

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: متوتر

تاريخ المشاركة 17/03/2011 - 22:51السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخت زهرة غزة ..شكرا لك على جهودك في نقل الاسئلة :copy:)) و لكن ..احم ..اين الاجابات صورة
برجاء المساعدة لان اختباري بعد 6 ايام صورة


اتمنى لكم كل السعادة و لي النجاح آمين صورة
#18 Dr. Abdulaziz

Dr. Abdulaziz

  مستشار

 • ـ.إدارة
 • صورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرة

  أستاذ مشارك

المزاج الحالي: رائق

تاريخ المشاركة 17/03/2011 - 23:38أغلب الأسئلة مكررة في الملفات في المشاركة الأولى وتستطيعين الحصول على الإجابات منهاهذه الأسئلة لاختبار البورد الأمريكي
#19 sallymeem

sallymeem

  طبيب جديد

 • ـ.أعضاء
 • صورة مصغرة

المزاج الحالي: مبتهج

تاريخ المشاركة 01/05/2011 - 09:26السلام عليكم شكرا جدا أخي على هذه المشاركة الطيبة أنا نزلت الأجزاء الأربعة من Mosby-NBDE II لكن الجزء الرابع اللي حجمه 12.8 ما اشتغل عندي وبالتالي ما قدرت اشغل البرنامج لأنهم يعتمدوا عليه ممكن لو سمحت أعرف إذا كان الجزء الرابع يعمل أو لأ،.. والله يجزيك كل الخير
#20 Dr. Abdulaziz

Dr. Abdulaziz

  مستشار

 • ـ.إدارة
 • صورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرةصورة مصغرة

  أستاذ مشارك

المزاج الحالي: رائق

تاريخ المشاركة 01/05/2011 - 16:25السلام عليكم شكرا جدا أخي على هذه المشاركة الطيبة أنا نزلت الأجزاء الأربعة من Mosby-NBDE II لكن الجزء الرابع اللي حجمه 12.8 ما اشتغل عندي وبالتالي ما قدرت اشغل البرنامج لأنهم يعتمدوا عليه ممكن لو سمحت أعرف إذا كان الجزء الرابع يعمل أو لأ،.. والله يجزيك كل الخير

يا هلا :flowers: جربتها وكلها تعمل بمجرد تحميلك للأربعة أجزاء للـ NBDE 2 وفتح ضغط أول جزء فكل الأجزاء تتجمع في ملف واحد ، طبعا باستخدام برنامج winrar0 عضو (أعضاء) يشاهدون هذا الموضوع

0 الأعضاء, 0 الزوار, 0 مجهولين